Sesja Rady w dniu czwartek, 30 września 2021

Rada Miasta Kalisza
Czas publikacji: 587 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 04:15:58
Liczba odtworzeń: 771
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie posiedzenia.
IIPropozycje zmian porządku obrad.
IIIPrzyjęcie protokołów XL, XLI i XLII Sesji Rady Miasta Kalisza.
IVSprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
VPodjęcie uchwał w sprawie:
1.określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2.zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
3.zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu XXV-Lecia,
4.nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza,
5.pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych,
6.zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
7.uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kalisza,
8.zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania,
9.ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2022 r.,
10.zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła,
11.zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana ... na Prezydenta Miasta Kalisza,
12.zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok,
13.zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
14.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043,
15.zmieniającej uchwałę w sprawie nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza.
VIInformacje:
-o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.,
-o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
-o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r. (materiał przekazany 31.08.2021 r.)
VIIPrzyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020 (przedział czasowy 2019-2020).
VIIIOdpowiedzi na interpelacje.
IXInterpelacje.
XZapytania radnych.
XIWolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XIIPunkt obywatelski.
XIIIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad