XXXVIII Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 94 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 03:11:00
Liczba odtworzeń: 183
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:031.Otwarcie sesji.
10:122. Uwagi do porządku obrad.
a)Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie oraz realizację przez Gminę Miasto Zgierz zadania pn. „Renowacja i zabezpieczenie figury M.Boskiej przy kościele” w ramach pomocy finansowej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przyznanej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zbytkowej położonej na obszarze województwa łódzkiego, w ramach naboru „Mała architektura zabytkowa” (Druk nr 26-2021)
10:163. Wręczenie stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza.
10:184. Przyjęcie protokołów z XXXVI i XXXVII sesji (Druki nr 12-2021 i 13-2021).
10:505. Interpelacje i zapytania radnych.
10:526. Wnioski jednostek pomocniczych.
10:537. Zapytania mieszkańców.
10:568. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
12:409. Podjęcie uchwał w sprawach (Druk nr 31-2021):
10:58a)zmiany Statutu Miasta Zgierza (Druk nr 3-2021),
11:02b)wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pod nazwą Klub Integracji Społecznej Aktywność w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX "Włączanie społeczne", Działanie IX.1 "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" (Druk nr 1-2021),
11:04c)przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Zgierz w latach 2021-2027 (Druk nr 2-2021),
11:07d)zmiany uchwały nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów (Druk nr 5-2021),
11:08e)ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Zgierz na rok szkolny 2021/2022 (Druk nr 6-2021),
11:30f)nadania nazwy drodze wewnętrznej (Druk nr 8-2021),
11:35g)nadania imienia Zgierskich Olimpijczyków nowej hali sportowej przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu (Druk nr 9-2021),
11:37h)zmiany uchwały Nr XLVI/534/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu (Druk nr 10-2021),
11:40i)wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pod nazwą "RODZINA I JA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE" w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne (Druk nr 11-2021),
11:52j)zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2021 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu (Druk 19-2021, Druk nr 27-2021),
11:55k)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2034 (Druk 20 – 2021, Druk nr 28-2021),
12:13l)emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Druk 21-2021, Druk nr 29-2021),
12:27m)nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Zgierzu (Druki nr 17-2021 i 25-2021),
12:30n)wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie oraz realizację przez Gminę Miasto Zgierz zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej- etap VI” w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – Plan Roczny na rok 2021, obsługiwanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Druk nr 15-2021),
12:33o)wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie oraz realizację przez Gminę Miasto Zgierz projektu pn.: „Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych” w ramach Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Druk nr 16-2021),
12:36p)zmiany uchwały nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz (Druk nr 18-2021),
12:40q)wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie oraz realizację przez Gminę Miasto Zgierz zadania pn. „Renowacja i zabezpieczenie figury M. Bożej przy kościele” w ramach pomocy finansowej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przyznanej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zbytkowej położonej na obszarze województwa łódzkiego, w ramach naboru „Mała architektura zabytkowa” (Druk nr 26-2021).
12:5210. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2021 r. (Druki nr 4-2021 i 23-2021).
12:5511. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami (Druk nr 30-2021).
12:5612. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
13:0213. Zapytania i wolne wnioski.
13:0614. Oświadczenia radnych.
13:1015. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
13:1116. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad