XLV Sesja Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 23 września 2021

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 14 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 03:00:16
Liczba odtworzeń: 40
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:121.Otwarcie sesji Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:282.Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
10:463.Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej w Nidzicy z pracy w okresie międzysesyjnym.
10:464.Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2021r.
10:465.Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej.
10:506.Sprawozdania z działalności spółek gminnych za 2020r.
10:507.Ocena stanu ulic i dróg publicznych gminnych.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
10:531)zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2021 rok;
10:552)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021-2036;
11:093)w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nidzicy na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale;
11:104)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
11:115)zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica;
11:116)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
11:127)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
11:138)w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata;
11:149)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
10)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
11:1511)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
11:1612)w sprawie przystąpienia do sporządzenia dokumentu „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Nidzica na lata 2022-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
11:1713)w sprawie rozpatrzenia petycji;
11:1814)w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLIV/557/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy;
11:1815)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat;
11:1916)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat;
11:2017)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat.
11:2118)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nidzicy i nadania jej statutu.
12:599.Sprawy bieżące, informacje, oświadczenia.
pokaż cały porządek obrad