XLIII sesja Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim cz 2

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
Czas publikacji: 15 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 04:30:18
Liczba odtworzeń: 67
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji
2.Sprawdzenie obecności radnych
3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
4.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2021 roku
5.Przyjęcie protokołu z przebiegu XLII sesji Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim, która odbyła się w dniu 9 września 2021 roku
6.Sprawozdanie Burmistrza z jego działalności w okresie od 18 czerwca 2021 roku do 28 września 2021 roku
7.Interpelacje radnych
8.Zmiana porządku obrad
9.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na 2021 rok
10.Przyjęcie uchwały w sprawie zezwolenia na oddanie w najem składników majątku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim
11.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/164/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zadad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Aleksandrów Łódzki
12.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania w gminie Aleksandrów Łódzki tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
13.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-11 w rejonie ulic: Wierzbińskiej, Jodłowej oraz Grabowej
14.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Brużyczka Księstwo oraz fragmentu obrębu wiejskiego Ruda Bugaj
15.przyjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Brużyczka Księstwo w rejonie ulicy Bartek
16.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/563/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 września 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki
17.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Bełdów w rejonie stawów hodowlanych
18.Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łobudź, Gmina Aleksandrów Łódzki
19.Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kolonia Brużyca, Gmina Aleksandrów Łódzki (Brużyca)
20.Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwyulicy w miejscowości Kolonia Brużyca, Gmina Aleksandrów Łódzki (Ani z Zielonego Wzgórza)
21.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2021-2027
22.Przyjęcie uchwały w sprawie przejęcie od Powiatu Zgierskiego prowadzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz Bursy w Aleksandrowie Łózkim, tworzących Zespół Licealno-Sportowy z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki, jako zadania publicznego w zakresie edukacji
23.Odpowiedzi na interpelacje radnych
24.Zapytania, wolne wnioski i informacje
25.Zamknięcie obrad sesji
pokaż cały porządek obrad