Sesja Rady w dniu czwartek, 31 października 2019

Rada Powiatu Piskiego
Czas publikacji: 440 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:43:22
Liczba odtworzeń: 523
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:081.Otwarcie obrad XIII sesji Rady Powiatu.
14:102.Stwierdzenie prawomocności obrad.
14:113.Złożenie ślubowania Radnego Powiatu.
14:114.Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
14:125.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.
14:186.Interpelacje i zapytania radnych.
14:187.Zapytania i wnioski mieszkańców powiatu.
14:298.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie piskim w roku szkolnym 2018/2019.
9.Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał:
14:27a)w sprawie przekazania wedle właściwości wniosku Mieszkańców ul. Mazurskiej w Piszu,
14:27b)w sprawie przekazania wedle właściwości wniosku Mieszkańców ul. Długiej w Piszu,
14:27c)w sprawie przekazania wedle właściwości wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego,
14:29d)w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
14:30e)w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Piszu i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka zarządu,
15:00f)w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Piszu,
1)Zgłoszenie kandydata na członka Zarządu Powiatu w Piszu,
2)Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego na członka Zarządu Powiatu w Piszu,
3)Przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Piszu.
4)Ogłoszenie wyniku głosowania oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Piszu.
15:04g)w sprawie zmiany UCHWAŁY NR II/9/18 RADY POWIATU PISZ z dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie powołania stałych komisji, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących.
15:11h)w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”,
15:11i)zmieniająca uchwałę Nr VII/34/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
15:11j)w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu piskiego w 2019 r.,
15:12k)w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez powiat piski,
15:15l)o zmianie Uchwały Nr XXVIII/173/09 Rady Powiatu z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat piski zmienionej Uchwałą nr XVIII/121/12 Rady Powiatu Pisz z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/173/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest powiat piski oraz uchwała nr XXXVII/253/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/173/09 Rady Powiatu Pisz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat piski,
15:25m)w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na obszarze powiatu Piskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, w 2020 r.
15:27n)w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/99 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie powołania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,
15:28o)w sprawie zmian w Statucie Powiatu,
15:29p)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023,
15:32r)w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.
15:3310.Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Piszu z działalności pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
15:3511.Informacja o analizie oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników wydziałów.
15:3712.Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych.
15:3713.Wnioski i oświadczenia radnych.
15:5114.informacje, odpowiedzi i wyjaśnienia.
15:5115.Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Powiatu Pisz.
pokaż cały porządek obrad