XIII Sesja Rady Gminy Lisewo, 6 listopada 2019 r.

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 356 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 02:06:00
Liczba odtworzeń: 559
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:051.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
14:052.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
14:103.Zatwierdzenie porządku obrad.
14:104.Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Lisewo.
14:355.Sprawozdanie Wójta Gminy Lisewo z działalności.
14:386.Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
14:457.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
14:498.Sprawozdania Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
14:56a)zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok – projekt nr 1;
14:58b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030– projekt nr 2;
c)Programu współpracy w 2020 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – projekt nr 3;
15:00d)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 4;
15:10e)obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Lisewo - projekt nr 5;
15:12f)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok – projekt nr 6;
15:27g)ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne– projekt nr 7;
15:28h)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości– projekt nr 8;
15:31i)zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków– projekt nr 9;
15:33j)zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych-projekt nr 10;
15:34k)trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – projekt nr 11;
15:36l)zarządzenia przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Linowiec- projekt nr 12;
15:37m)określenia wzorów kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Linowiec- projekt nr 13.
16:0810.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad