Sesja Rady w dniu wtorek, 28 września 2021 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 110 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:37:30
Liczba odtworzeń: 278
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) a/ otwarcie sesji,
b) b/stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy.
3. Informacja z realizacji programów proekologicznych- Fotowoltaika, Czyste Powietrze, Moja Woda.
4. Informacja z realizacji budżetu Gminy Słupsk za I -półrocze 2021 r.
5. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał.
a)- druk Nr 1_w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Słupsk na lata 2021-2026
b) - druk Nr 2_w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Gałęzinowo
c) - druk Nr 3_w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Słupsk.
d) - druk Nr 4_ w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kukowo, gmina Słupsk
e) - druk Nr 5_zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice
f) - druk Nr 6_w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/427/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/405/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Redzikowo"
g) - druk Nr 7_w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk)"
h) - druk Nr 8 _w sprawie wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach i oddziałach żłobkowych prowadzonych przez Gminę Słupsk, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunkach zwolnienia od ponoszenia tych opłat.
i) - druk Nr 9 _w sprawie zmiany uchwały nr XXV/247/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie utworzenia żłobka Gminnego „Iskiereczka” dla którego organem prowadzącym jest Gmina Słupsk, nadania mu statutu oraz określenia mienia przekazywanego tej jednostce w zarząd.
j) - druk Nr 10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/392/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słupsk
k) - druk Nr 11 w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski Związek Powiatowo-Gminny”.
l) - druk Nr 12 w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski Związek Powiatowo-Gminny”.
m) - druk Nr 13_w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2021 rok.
n) - druk Nr 14_w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXX/324/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
o)- druk Nr 15 w sprawie dokonania zmian w uchwale nr VIII/81/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Słupsk dla szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Słupsk
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad