XXXVI sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 05-10-2021 r.

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 56 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 00:57:03
Liczba odtworzeń: 319
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ocena działalności Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie za I półrocze 2021 r. oraz przedstawienie aktualnej sytuacji przez Zarząd Spółki – debata.
3.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
4.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawach:
1)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Namysłów,
2)uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy,
3)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Namysłów,
4)określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
5)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
6)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
7)przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Namysłów,
8)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
9)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
7.Sprawy różne i wolne wnioski.
8.Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad