XXXV Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 30 września 2021

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 482 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:43:16
Liczba odtworzeń: 728
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za I półrocze 2021 r.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021-2031;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.;
3)upoważnienia Wójta Gminy Sędziejowice do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
4)zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody;
5)przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych;
6)Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2021-2025.
8.Wolne wnioski i informacje.
9.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad