XIV Sesja Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 5 listopada 2019

Rada Miejska w Sławnie
Czas publikacji: 252 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 00:47:06
Liczba odtworzeń: 377
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne
a)otwarcie sesji, stwierdzenie kworum
b)przyjęcie porządku obrad
c)przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji - z 30 września 2019r.
09:052.Trybuna obywatelska
3.Podjęcie uchwał
09:07a)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok
09:09b)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2019-2034
09:11c)Podjecie uchwały w sprawie użyczenia działki zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie numerem 731 obręb 0002, położonej w Sławnie przy ul. Basztowej 15
d)Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie im. mjra Henryka Sucharskiego
09:13e)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019r.
09:15f)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIX/274/2017 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
09:33g)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Sławno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
09:394.Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2018r.
09:385.Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Sławnie podjętych w III kwartale 2019r.
09:406.Informacja o pracy Burmistrza Miasta Sławno za III kwartał 2019r.
09:487.Wnioski radnych
09:488.Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad