30.09.2021 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XXIX

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 60 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:03:48
Liczba odtworzeń: 131
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
10:212.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
10:213.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołów z posiedzeń w dniach: 24.06.2021 r.,15.07.2021 r., 20.08.2021 r. i 9.09.2021 r.
10:424.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
5.Informacja o bieżącej sytuacji w Brzeskim Centrum Medycznym.
10:476.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
10:517.Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Brzeskiego za I półrocze 2021 r.
8.Podjęcie uchwał:
10:56a)uchwała zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
10:58b)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy – Karta Nauczyciela i zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
11:00c)uchwała ws. wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego,
11:03d)uchwała ws. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego,
11:09e)uchwała ws. przystąpienia Powiatu Brzeskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pn. „Młodzi przedsiębiorcy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
11:10f)uchwała ws. opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów na 2022 r.,
11:17g)uchwała ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego,
11:21h)uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXI/187/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu,
11:23i)uchwała ws. zmiany statutu powiatu,
11:29j)uchwała ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
11:34k)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032,
11:35l)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2021.
12:049.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
12:0410.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad