Sesja Rady Miejskiej dnia 30 września 2021

Rada Miejska w Proszowicach
Czas publikacji: 270 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 02:43:24
Liczba odtworzeń: 553
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
11:092.Przyjęcie porządku obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
3.Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
11:174.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie:
11:20a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice,
11:33b)zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2021,
11:35c)bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Proszowice na rzecz jej użytkownika wieczystego,
d)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości składającej się z działek numer ewidencyjny 42, 43 położonych w Proszowicach.
11:40e)uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
11:42f)określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
12:11g)niewyrażenia zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy
12:19h)wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę i Miasto Proszowice udziałów w kapitale zakładowym spółki Giełda Rolna EK-ROL Sp. z o.o. z siedzibą w Proszowicach
12:206.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7.Sprawy bieżące.
12:578.Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
pokaż cały porządek obrad