XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 30 czerwca 2021 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 414 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 01:31:21
Liczba odtworzeń: 344
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Debata nad Raportem o stanie Gminy Wieruszów za 2020 rok.
4.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wieruszowa wotum zaufania,
2)w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wieruszów za 2020 rok oraz wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2020 rok,
3)w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wieruszów za 2020 rok,
4)w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wieruszowa absolutorium za 2020 rok,
5)w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2021
6)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów na lata 2021 - 2031,
7)w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Wieruszowie Nr IX/49/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieruszów
8)w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wieruszów w perspektywie do 2035 r.,
9)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Pieczyskach przy ul. Szkolnej,
5.Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieruszów na lata 2014-2020 za 2020 rok
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
8.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad