Sesja Rady Miejskiej w Koronowie w dniu czwartek, 31 października 2019

Rada Miejska w Koronowie
Czas publikacji: 115 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 05:23:11
Liczba odtworzeń: 1619
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4.Przyjęcie protokołów z obrad: XIV i XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy za rok 2018.
7.Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za rok 2018.
8.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koronowo w roku szkolnym 2018-2019.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we Wtelnie przy ulicy Kwiatowej, gm. Koronowo.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Tuszyny nad Kanałem Lateralnym” w Koronowie, gm. Koronowo.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnazji z funkcji przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.
a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.
18.Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
19.Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie opinii dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
20.Zapytania, wnioski i informacje.
21.Składanie interpelacji.
22.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
23.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
24.Zamknięcie obrad XVI sesji.
pokaż cały porządek obrad