XXX Sesja Rady Miasta Ustroń 27.09.2021

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 610 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 03:42:58
Liczba odtworzeń: 778
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:021.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:022.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXIX sesji Rady Miasta.
14:023.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:094.Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2021 roku.
14:095.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej.
14:096.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w 2022 roku.
14:097.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego w 2022 roku.
14:098.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.
14:209.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021.
14:2110.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:2311.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
14:2512.Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2021 r.”.
14:2613.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej”.
14:2714.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Turystyczna).
14:3315.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
14:3516.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Staffa).
14:3717.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej.
14:3818.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2022 roku.
14:3919.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2022 roku.
14:4220.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.
14:4321.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
14:4422.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 592133S ul. Armii Krajowej.
16:0023.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica – etap 1.
16:0224. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ul. Myśliwskiej.
16:0325.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. 3 Maja).
16:0526.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości położonej przy ul. Jastrzębiej.
16:0627.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów określających zasady korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej w Ustroniu.
16:1228.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
16:1529.Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Ustroniu oraz określenia warunków zwalniania od ponoszenia tych opłat.
16:1830.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń.
16:1931.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ustroń, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta.
16:2032.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością rzeczową.
16:2233.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 10 września 2021 r.
16:3034.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia 5 działań dla poprawy jakości powietrza w Ustroniu.
16:3035.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
17:2536.Sprawy bieżące Miasta.
17:4137.Sprawy bieżące Rady Miasta.
17:4238. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Ustroń - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje