XVIII Sesja Rady w dniu czwartek, 31 października 2019

Rada Gminy Ełk
Czas publikacji: 249 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 02:07:49
Liczba odtworzeń: 1155
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII Sesji Rady Gminy Ełk.
4. Informacja z międzysesyjnej działalności Wójta.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz zapoznanie się z kosztami utrzymania szkół
6. Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy za 2018 r.
7. Przedstawienie informacji z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących połączenia sołectwa Janisze z sołectwem Przytuły oraz sołectwa Bienie z sołectwem Chrzanowo.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Projekt Uchwały nr. rob. 104/2019 Rady Gminy Ełk w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Janisze z sołectwem Przytuły oraz nadania statutu sołectwu Przytuły
2) Projekt Uchwały nr. rob. 105/2019 Rady Gminy Ełk w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Bienie z sołectwem Chrzanowo oraz nadania statutu sołectwu Chrzanowo
3) Projekt Uchwały nr rob. 103/2019 Rady Gminy Ełk w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Buczki Gmina Ełk
4) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody i odprowadzania ścieków (nr rob. 106/2019)
5) Projekt uchwały w sprawie zmian WPF Gminy Ełk na lata 2019-2033 (nr rob. 107/2019)
6) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 r. (nr rob. 108/2019)
7) Projekt Uchwały nr. rob. 109/2019 Rady Gminy Ełk w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 9 sierpnia 2019 r., poprzez wyłączenie z zakresu opracowania terenu położonego w gminie Ełk, w obrębie Oracze, obejmującego działki o nr ewid. 564 i 565/1
8) Projekt Uchwały nr. rob. 110/2019 Rady Gminy Ełk w sprawie przystąpienia mian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk, dla obszarów położonych w gminie Ełk, w obrębie Oracze, obejmujących działki nr 564, 565/1 i 582/1 oraz obszaru położonego w obrębie siedliska, obejmującego działkę o nr ewid.94.
9) Projekt Uchwały nr. rob. 111/2019 Rady Gminy Ełk w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Ełk w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
10) Projekt Uchwały nr. rob. 112/2019 Rady Gminy Ełk zmieniająca załącznik graficzny Uchwały Nr V/33/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach ewidencyjnych Przytuły, Straduny, Oracze, Siedliska, Konieczki, POHZ Ełk, Chruściele, Barany, Maleczewo, Nowa Wieś Ełcka
11)Projekt uchwały nr rob. 113/2019 Rady Gminy Ełk w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/85/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad