Sesja Rady w dniu czwartek, 31 października 2019

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 485 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 03:46:44
Liczba odtworzeń: 841
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XV Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa”./druk nr 1/
4.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi złożonej do ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego /druk nr 3/
5.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa - obszaru osiedla Dolnośląskiego/druk nr 2/
6.Przedstawienie informacji dotyczącej wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty „planistycznej” oraz zgłoszonych żądań w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za okres: od 1 września 2018r. do 30 września 2019 r. /Druk nr 4/
09:197.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /Druk nr 6/
09:278.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok. /Druk nr 7/
09:479.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. /Druk nr 8/
09:4910.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Łódzkiemu. /Druk nr 5/
09:5411.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Miasta Bełchatowa, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. /Druk nr 11/
12:2412.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2020-2023. /Druk nr 9/
12:2713.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie rozpatrzenia petycji. /Druk nr 10/
12:3014.Informacja z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej Sesji.
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji;
b)Informacja w zakresie złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
15.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
16.Sprawy różne, zapytania, wolne wnioski.
12:5017.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad