XXXIX Sesja Rady w dniu czwartek, 23 września 2021

Rada Miasta Piechowice
Czas publikacji: 24 września 2021
Długość nagrania: 04:58:48
Liczba odtworzeń: 1138
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:201.Otwarcie posiedzenia Rady Miasta Piechowice.
09:212.Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
09:30a)przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Piechowice na lata 2021/2026;
10:14b)zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2021;
10:26c)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice;
10:50d)postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek;
13:06e)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice;
13:10f)Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Piechowice;
13:13g)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Piechowice na rok szkolny 2021/2022.
13:30h)zmiany uchwały nr 173/XXX/2020 Rady Miasta Piechowice z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miejskiej Piechowice;
13:354.Informacje z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
13:385.Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
6.Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta Piechowice.
13:54a)uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Gminy Miejskiej Piechowice.
14:03b)uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych.
14:127.Sprawy różne.
14:128.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad