Sesja Rady w dniu czwartek, 31 października 2019

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 209 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 02:21:13
Liczba odtworzeń: 345
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie X sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z IX sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupcy dot. programu bioasekuracji w rolnictwie.
6.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
c)wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d)obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Strzałkowo w 2020 roku,
e)podatku od środków transportowych,
f)programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
g)wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzałkowo nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Strzałkowo (nr geodezyjny 252/48 o pow. 0,1366 ha),
h)wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzałkowo nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Strzałkowo (nr geodezyjny 355/34 o pow. 0,4588 ha),
i)wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Strzałkowo nieruchomości niezabudowanych położonych w m. Strzałkowo (nr geodezyjny 70/8 o pow. 0,0448 ha i 71/28 o pow.0,0222 ha),
j)zaopiniowania propozycji cennika na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony odpadów z grupy 20…- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
k)w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Strzałkowo na lata 2015-2020
8.Informacja o stanie bezrobocia w gminie Strzałkowo.
9.Analiza oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad