Sesja Rady Miejskiej w Mikołowie w dniu 21.09.2021r.

Rada Miejska Mikołowa
Czas publikacji: 330 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 00:39:32
Liczba odtworzeń: 364
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XLV/45/2021.
4.Tematy wiodące:
a)pomoc społeczna,
b)przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2021 r.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)uchylenia załącznika Nr 2 Uchwały Nr XLV/412/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 i wprowadzenia skorygowanego załącznika Nr 2 Uchwały Nr XLV/412/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.
b)zmian w budżecie na 2021 rok;
c)zmian w budżecie na 2021 rok;
d)zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2033;
e)zmiany uchwały II/21/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania;
f)zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej o nazwie „Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie”;
g)zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg;
h)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek;
i)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej w Mikołowie;
j)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rybnickiej w Mikołowie.
1)uwaga nr 1.1 - nie uwzględnić
2)uwaga nr 1.2 - częściowo nie uwzględnić i częściowo uwzględnić
3)uwaga nr 1.4 - nie uwzględnić
4)uwaga nr 1.5 - nie uwzględnić
5)uwaga nr 2 - nie uwzględnić
6)głosowanie nad uchwałą w całości
k)zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
l)skargi na działalność Burmistrza Mikołowa
6.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7.Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, zapytania i wnioski.
17:1210.Wolne głosy.
pokaż cały porządek obrad