XX Sesja rady Miejskiej w Rogoźnie z dn. 30.10.2019 r.

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 158 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 09:08:46
Liczba odtworzeń: 495
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:081.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
17:092.Przyjęcie porządku obrad.
17:123.Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
17:184.Pytania Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Sołtysów do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
17:225.Informacja o złozonych oświadczeniach majątkowych.
6.Sytuacja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.
7.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - działki nr 1428/2, Rogoźno,
b)nadania nazwy drodze wewnętrznej
c)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na pomieszczenia usytuowane na terenie nieruchomości przy ul. Kościuszki 41,
19:02d)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na pomieszczenie usytuowane w budynku przy ul. Kościuszki 41,
19:03e)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
19:04f)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na pomieszczenia usytuowane w budynku przy ul. Kościuszki 41,
20:17g)uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno,
20:18h)Gminnego programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025,
20:23i)rozpatrzenia skargi
20:26j)poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
20:44k)obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego,
20:51l)zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
20:53m)określenia stawek podatku od środków transportowych,
21:04n)określenia stawek w podatku od nieruchomości,
21:23o)udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
21:25p)zmiany uchwały nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
22:09r)zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2019,
22:12s)zmian w WPF na lata 2019-2037.
23:09t)wyrażenia zgody na współfinansowanie z Powiatem Obornickim inwestycji
23:148.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
23:199.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
00:0110.Interpelacje i zapytania radnych.
00:1411.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
01:1312.Wolne głosy i wnioski.
01:1313.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad