Sesja Rady Gminy Damnica w dniu 16 września 2021

Rada Gminy Damnica
Czas publikacji: 16 września 2021
Długość nagrania: 01:34:37
Liczba odtworzeń: 978
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b)przyjęcie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
12:412.Informacja o planach związanych z realizacją inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Damnica.
12:243.Informacja z działalności Wójta Gminy Damnica w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja z realizacji wniosków i interpelacji złożonych w okresie międzysesyjnym.
13:175.Informacja dyrektorów szkół o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021-2022.
13:186.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za I półrocze 2021 roku.
13:197.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2021 rok.
13:198.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2021 - 2029.
13:209.Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Damnica.
13:2110.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina Damnica).
13:2211.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Damnica od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Damnica środków na finansowanie inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej nr 120006G Stara Dąbrowa-Zagórzyczki".
13:2312.Projekt uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski Związek Powiatowo-Gminny".
13:2413.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski Związek Powiatowo-Gminny".
13:2514.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozumienia pomiędzy Gminą Damnica a Powiatem Słupskim, Miastem Słupsk, Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk i Gminą Kępice w sprawie ustalenia zasad realizacji i finansowania cyklu działań na rzecz integracji europejskiej.
13:2515.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Damnica.
13:2616.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
13:2717.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
13:2818.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
13:2919.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
13:2920.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
13:3021.Projekt uchwały w sprawie przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Damnica oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
13:3222.Wolne wnioski i informacje.
13:3223.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad