XIII Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 151 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 07:38:29
Liczba odtworzeń: 351
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:061.Otwarcie sesji.
a)Zmiana porządku obrad - wprowadzenie punktu "Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza"
10:112. Wręczenie tytułów honorowych „Zasłużony dla miasta Zgierza”.
10:163.Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza
10:284. Wystąpienie Dyrektora Muzeum Miasta Zgierza poświęcone 30. Rocznicy powstania Komitetu Obywatelskiego w Zgierzu.
10:305. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
10:366. Uwagi do porządku obrad.
a)Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu ul. Nowiny w Zgierzu
b)Projekt uchwały w sprawie wyłączenia części drogi ul. Nowiny z użytkowania, tj. działek nr ewid. 926/9, 926/8, 926/7, 926/6, 926/5, 926/4 i 926/3 w obr. Z-140
c)Przyjęcie Oświadczenia Rady Miasta Zgierza w sprawie stanowiska Rady Miasta Zgierza wobec nabycia przez Gminę Miasto Zgierz tzw. lokali zakładowych po byłych zakładach ZPB Boruta Zgierz, położonych w Zgierzu przy ul. Kolejowej
11:317. Interpelacje i zapytania radnych.
11:368. Wnioski jednostek pomocniczych.
11:419. Zapytania mieszkańców.
11:4610. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
11:49a) nadania nazwy pasażowi,
11:51b) zmiany uchwały Nr V/40/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Zgierza”,
11:52c) zmiany uchwały Nr V/39/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”,
12:17d) wstąpienia w skład Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz w Zgierzu,
12:18e) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,
13:38f) zmiany uchwały Nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 roku w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz,
13:40g) zmiany uchwały Nr XXXV/383/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz,
13:42h) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizacje zadań inwestycyjnych pn. „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości” w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
13:46i) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn. „Równe szanse – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu” w ramach konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-002/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna,
13:48j) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 102, położonej w 128 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Obrońców Pokoju 14, o pow. 39 128 m2,
14:43k) ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza,
14:45l) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej,
14:48m) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu,
14:49n) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034,
14:52o) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz,
15:18p) powołania Komisji Doraźnej Rady Miasta Zgierza ds. Ochrony Środowiska.
15:20q)ustalenia przebiegu ul. Nowiny w Zgierzu
15:22r)wyłączenia części drogi ul. Nowiny z użytkowania, tj. działek nr ewid. 926/9, 926/8, 926/7, 926/6, 926/5, 926/4 i 926/3 w obr. Z-140
15:3712.Przyjęcie Oświadczenia Rady Miasta Zgierza w sprawie stanowiska Rady Miasta Zgierza wobec nabycia przez Gminę Miasto Zgierz tzw. lokali zakładowych po byłych zakładach ZPB Boruta Zgierz, położonych w Zgierzu przy ul. Kolejowej
15:5213. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza.
15:5514. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
17:0215. Informacja na temat funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej.
17:0316. Realizacja polityki Gminy Miasto Zgierz w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności o segregacji odpadów oraz rekultywacji składowisk i wysypisk.
17:1517. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zgierza na lata 2016-2020 za okres 01.01.-31.12.2018 r.
17:1518. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
17:2119. Oświadczenia radnych.
17:2920. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
17:3521. Zapytania i wolne wnioski.
17:3822. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
17:3823. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Zgierza - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje