XLIV sesja Rady Miejskiej w Kleczewie

Rada Miejska w Kleczewie
Czas publikacji: 6 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:20:54
Liczba odtworzeń: 76
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew;
b)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach Kleczew, Adamowo, Alinowo, Budzisław Górny, Budzisław Kościelny, Jabłonka, Janowo, Kalinowiec, Kamionka, Przytuki, Roztoka, Słaboludz, Sławoszewek, Tręby, Wola Spławiecka, Zberzyn na obszarze gminy i miasta Kleczew;
c)w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kleczew;
d)w sprawie regulaminu przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kleczew;
e)w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji udzielanych spółkom wodnym z budżetu Gminy Kleczew;
f)w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kleczewie;
g)zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2021 r.;
h)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kleczew na lata 2021-2026.
i)w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako dróg publicznych;
j)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
5.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Kleczewie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje