Sesja Rady w dniu piątek, 10 września 2021

Rada Gminy Bralin
Czas publikacji: 7 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:59:35
Liczba odtworzeń: 40
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Bralin nt. działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie z prac Komisji Rady.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2021-2039.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bralin i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/99/2016 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu ustalania dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bralin.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/254/2018 Rady Gminy Bralin z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustalenia wysokosci opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Bralin, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bralin na rok szkolny 2021/2022.
14.Informacje nt. interpelacji i zapytań radnych.
15.Wolne głosy i wnioski.
16.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Bralin - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje