LII sesja Rady Miejskiej z 9 września 2021

Rada Miejska w Tarnowie
Czas publikacji: 8 dni temu
Długość nagrania: 05:55:05
Liczba odtworzeń: 50
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:201.Otwarcie obrad LII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
09:412.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
09:423.Przyjęcie protokołów z L zwyczajnej i LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
10:494.Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
12:095.[5] Przyjęcie informacji z działalności spółek komunalnych za 2020 r. oraz za I półrocze 2021 r.
12:376.[6] Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa.
12:377.[7] Przyjęcie informacji o stanie środowiska w mieście Tarnowie w roku 2020.
12:388.[8] Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonanych przez organizacje pozarządowe w I półroczu 2021 r.
12:439.[9] Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Tarnowa za I półrocze 2021 r.
12:5210.[10] Podatek od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
13:0611.[I] Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037 - podjęcie uchwały.
13:0712.[II] Zmiana uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021-podjęcie uchwały.
13:3913.[IV] Stanowisko Rady Miejskiej w Tarnowie w sprawie skargi Prezydenta Miasta Tarnowa na uchwałę Nr XLIX/452/2021 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta w obszarach miejskiej gospodarki odpadami oraz zaopatrzenia w ciepło.
13:5014.[11] Opinia o lokalizacji kasyna gry przy ul. Krakowskiej 9 w Tarnowie – podjęcie uchwały.
13:5215.[12] Zmiana uchwały w sprawie opłat za korzystanie z parkingu położonego w Tarnowie przy ul. Do Huty – podjęcie uchwały.
13:5416.[13] Zmiana uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów w tej strefie i sposobu ich pobierania – podjęcie uchwały.
13:5517.[14] Wyrażenie zamiaru przekształcenia Bursy Międzyszkolnej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
13:5618.[15] Ustalenie planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych – podjęcie uchwały.
13:5919.[16] Zamiar likwidacji VI Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej Nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie – podjęcie uchwały.
14:0120.[17] Zmiana uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
14:1321.[18] Uchwalenie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2027” Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnowie – podjęcie uchwały.
14:2222.[19] Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podjęcie uchwały.
14:2723.[20] Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty, ustalenia stawek za pojemniki oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podjęcie uchwały.
14:3224.[21] Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – podjęcie uchwały.
14:3425.[22] Zmiana uchwały w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Rodzinny Dom” w Tarnowie oraz zmiana uchwały w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
14:3826.[23] Zmiana uchwały w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tarnowie i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Tarnowie oraz zmiany nazw i nadaniu statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym przez Gminę Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
14:4027.[24] Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – podjęcie uchwały.
14:4128.[III] Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ulic: Błonie, Abp. Jerzego Ablewicza oraz al. Jana Pawła II - podjęcie uchwały.
14:4329.[V] Rozpatrzenie petycji dotyczącej nadania nazwy rondu, położonemu na terenie miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
14:4430.[VI] Rozpatrzenie skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie – podjęcie uchwały.
14:4531.[VII] Rozpatrzenie skargi na bezczynność Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie – podjęcie uchwały.
14:4632.[VIII] Zmiany w składach komisji Rady Miejskiej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
15:0833.[25] Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
15:0834.Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
15:1035.Zamknięcie obrad LII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad