XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 10 września 2021 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: 342 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 02:03:18
Liczba odtworzeń: 472
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXXIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII i XXXIII sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8. Sprawy różne
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Tomaszów Lubelski za 2020 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie informacji
10. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Rewizyjnej; Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie informacji
11. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2021 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2021/2022
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
14. Utworzenie mieszkania chronionego
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
15. Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021 - 2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
16. Zmiana nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo - składowych i usługowych przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
18. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Lubelskiego w obrębie działek nr 30/1, 30/2 położonych na terenie miasta przy ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
19. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji "Śródmieścia" w Tomaszowie Lubelskim w obrębie działek nr 8 i 17/11 położonych przy ul. Lwowskiej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
20. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa linii 110 kV Zamość - Tomaszów Północ
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
21. Wyrażenie zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Lubelskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
22. Zatwierdzenie wniosku Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
23. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta Tomaszów Lubelski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinie: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji; Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
24. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
25. Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Miasta Tomaszów Lubelski oraz części Gminy Tomaszów Lubelski w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
26. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat (ul. Piekarska)
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
27. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat (ul. Petera, ul. Dolna)
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
28. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat (ul. Orzeszkowej, ul. Kusocińskiego, ul. Dolna)
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
29. Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie odrzucenia wniosku dotyczącego ustanowienia zakazu wejścia na teren muszli koncertowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
30. Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim z powodu nieusunięcia usterki kraty kanalizacji deszczowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
31. Rozpatrzenie skarg mieszkańca miasta na dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury z powodu przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu podczas organizowanych imprez w parku miejskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
32. Zakończenie obrad XXXIV sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad