X Sesja Rady Gminy Lubawa - 30 października 2019 roku (VIII Kadencja)

Rada Gminy Lubawa
Czas publikacji: 285 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:52:15
Liczba odtworzeń: 325
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
a)Wniosek o zdjęcie z porządku obrad w pkt 8 Podjęcie uchwał w sprawach podpunktu e projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4.Wolne wnioski.
5.Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lubawa za rok szkolny 2018/2019.
6.Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
7.Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych:
a)radnych,
b)pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025,
b)zmiany uchwały budżetowej,
c)zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
d)stawek podatku od środków transportowych,
9.Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
10.Odpowiedzi na wnioski.
11.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad