Sesja Rady w dniu poniedziałek, 6 września 2021

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 82 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:44:30
Liczba odtworzeń: 152
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:081.Otwarcie sesji.
15:092. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
15:103. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku.
15:114. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie.
15:135. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/246/21 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
15:146. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
15:157. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
15:168. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej w Górnie gm. Sokołów Małopolski, stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego.
15:179. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w obr. 207 Rzeszów-Śródmieście, stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego.
15:1810. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości.
15:1911. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej nr 1217R zlokalizowanej na terenie gminy Głogów Małopolski.
15:2112. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Rzeszowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.
15:2213. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/229/20 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r., dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Tyczyn.
15:2314.Podjęcie uchwały sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadania inwestycyjne dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
15:2415. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
15:2516. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:2617. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Rzeszowskiego.
15:2818. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
15:2819. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
15:4420. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
15:4521. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:4522. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad