Sesja Rady w dniu wtorek, 29 października 2019

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 288 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 02:43:30
Liczba odtworzeń: 703
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XVIII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XV i XVI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)Komisja Budżetu i Finansów;
2)Komisja Oświaty i Kultury;
3)Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
4)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
5)Komisja Rewizyjna;
6)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
7.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019,
2)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019-2025
3)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon (KGP.0006.32.2019)
4)w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka. (KGP.0006.41.2019)
5)w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka (KGP.0006.42.2019)
6)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec (KGP.0006.43.2019)
7)w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej.
8)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. (RGK.0006.50.2019)
9)uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. (RGK.0006.51.2019)
10)uchylająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. (RGK.0006.52.2019)
11)w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego. (RGK.0006.53.2019)
12)zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. (RGK.0006.54.2019)
13)w sprawie ustalenia służebności przechodu i przejazdu przez grunt stanowiący własność Gminy Białe Błota w obrębie ewidencyjnym Murowaniec
10.Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15.Zakończenie obrad XVIII Sesji VIII Kadencji
pokaż cały porządek obrad