XIII Sesja Rady Gminy Kawęczyn - 29 października 2019 roku

Rada Gminy w Kawęczynie
Czas publikacji: 81 dni 12 godzin temu
Dłuugość nagrania: 01:51:17
Liczba odtworzeń: 97
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:371.Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
14:432.Uchwalenie porządku obrad.
14:583.Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
14:584.Interpelacje i zapytania radnych.
15:015.Wystąpienie zaproszonych gości.
15:056.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za I półrocze 2019 roku.
7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
15:12a)zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;
15:14b)zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego;
c)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
15:16d)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok;
15:17e)obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok;
15:18f)zmiany uchwały Nr XXVI/122/2009 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
15:19g)przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2015 – 2018” oraz „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2019-2022” za okres od października 2017 r. do września 2019 r.
15:21h)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Będziechów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Będziechów
15:21i)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuchów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Głuchów
15:21j)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowale Pańskie-Kolonia przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Kowale Pańskie-Kolonia
15:21k)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marcinów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Marcinów
15:22l)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marianów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Marianów
15:22m)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Milejów przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Milejów
15:22n)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tokary Pierwsze przedstawionego przez Radę Sołecką Sołectwa Tokary Pierwsze
16:038.Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
16:059.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
16:2610.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16:2611.Zapytania i wolne wnioski.
16:2612.Zamknięcie XIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
pokaż cały porządek obrad