XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nidzicy w dniu 26 sierpnia 2021 cz.1

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 393 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:19:21
Liczba odtworzeń: 450
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:101.Otwarcie sesji Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:442.Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
11:533.Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej w Nidzicy z pracy w okresie międzysesyjnym.
11:544.Ocena bezpieczeństwa na wsi – informacja.
12:045.Informacja o funkcjonowaniu gospodarki odpadami na terenie gminy.
12:096.Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.
12:177.Przedstawienie efektów realizacji programów i projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych (krajowych i unijnych) za 2020 r. oraz za I półrocze 2021r.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
12:491)zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2021 rok;
12:512)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021-2036;
12:533)w sprawie emisji obligacji komunalnych;
12:554)zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica;
12:565)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
12:576)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
12:587)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości;
12:598)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
13:009)zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
13:0110)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
13:0211)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica;
13:0312)zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Powiatu Nidzickiego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny;
13:0413)w sprawie przystąpienia do sporządzenia dokumentu „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Nidzica na lata 2022-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
13:2714)w sprawie zmiany Statutu Gminy Nidzica;
13:3115)w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy;
13:3216)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat;
14:569.Sprawy bieżące, informacje, oświadczenia.
pokaż cały porządek obrad