Sesja Rady w dniu poniedziałek, 28 października 2019

Rada Miejska w Radzyminie
Czas publikacji: 291 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 02:48:57
Liczba odtworzeń: 262
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:461.Otwarcie Sesji.
16:512.Przyjęcie porządku obrad.
16:543.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Podjęcie Uchwał:
16:551)w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Radzymin w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
17:062)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
3)w sprawie przekazania Gminie Wołomin zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej;
17:074)w sprawie nadania nazwy drodze na terenie gminy Radzymin w obrębie Nowy Janków;
17:085)w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin, obręb Stary Janków;
17:096)w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie gminy Radzymin, obręb Arciechów;
7)w sprawie nadania nazwy drodze na terenie miasta Radzymin i w obrębach Cegielnia i Ciemne, gmina Radzymin;
17:098)w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do korzystania Sołectwu Nadma Stara;
17:209)w sprawie udzielenia bonifikaty od sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości;
17:2110)w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
18:0611)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019;
18:0812)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2019 – 2027.
18:155.Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
18:156.Realizacja wniosków z poprzedniej Sesji.
19:137.Wolne wnioski i informacje.
19:138.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad