XXIX Sesja Rady Miasta Ustroń 26.08.2021

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 27 sierpnia 2021
Długość nagrania: 01:04:45
Liczba odtworzeń: 1105
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:062. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Miasta.
14:063. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:214. Analiza zatrudnienia w oświacie. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Miasta Ustroń.
14:215. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:226. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ustroń dotyczących koncepcji opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą.
14:347. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021.
14:348. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:359. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:3610. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym.
14:3711. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu.
14:3812. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Nadrzeczna).
14:3913. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Bernadka).
14:4014. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Tartaczna).
14:4215. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej ( ul. Turystyczna).
14:4316. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na nieruchomości gminnej.
14:4517. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze kupna nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej.
14:4618. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
14:4719. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/289/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych w Ustroniu.
14:5120. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/502/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
14:5121. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
14:5422. Sprawy bieżące Miasta.
15:0423. Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:0424. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad