XLIII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 sierpnia 2021r.

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 61 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 05:22:21
Liczba odtworzeń: 246
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:211.Otwarcie obrad sesji.
16:272.Sprawdzenie kworum.
16:283.Przedstawienie porządku obrad.
17:054.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
18:405.Sprawy różne.
18:476.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Studzianki w gminie Wasilków.
19:157.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
19:158.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021-2037.
19:209.Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis.
19:2210.Uchwała w sprawie dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.
19:4111.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
19:4412.Uchwała w sprawie zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wasilków”.
19:4613.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/76/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wasilków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
19:5114.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
19:5415.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/303/20 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Wasilków oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.
21:0816.Uchwała w sprawie VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków.
21:1517.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia VII zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków”.
21:2018.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie.
21:2919.Uchwała w sprawie przekazania wniosku Burmistrzowi Wasilkowa.
21:3620.Interpelacje i zapytania Radnych.
21:3721.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
21:3822.Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Miejskiej.
21:4123.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad