Sesja Rady w dniu wtorek, 22 października 2019

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 641 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 03:53:03
Liczba odtworzeń: 730
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:061.Otwarcie sesji
16:062.Stwierdzenie quorum radnych
16:093.Przyjęcie porządku obrad
16:094.Przyjęcie protokołu z sesji 24.09.2019
16:555.Prezentacja koncepcji Zakładu Aktywności Zawodowej przez Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
17:00a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne–projekt 1
17:01b)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt 2
17:18c)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Kościelnym przy ulicy Bukowskiej – projekt 3
17:20d)ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXVIII/610/2017 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – część Centrum A – projekt 4
17:23e)odstąpienia od zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne – dla terenów położonych w Swadzimiu i Baranowie oraz w Kokoszczynie, Górze i Rumianku – projekt 5
17:25f)przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Szamotulskiej i Wypoczynkowej w Baranowie – projekt 6
17:28g)przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Leśnej i ul. Edmundowskiej w Jankowicach – projekt 7
17:31h)przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Technicznej w Sadach – projekt 8
17:39i)przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary w Przeźmierowie – projekt 9
17:42j)nieodpłatnego nabycia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – projekt 10
17:59k)zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy w Tarnowie Podgórnym – projekt 11
18:01l)zmiany uchwały nr LXXXI/825/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie nadania nazw ulic – projekt 12
18:02m)nazwy ulicy w Tarnowie Podgórnym – projekt 13
18:03n)nazwy ulicy w Tarnowie Podgórnym – projekt 14
18:04o)nadania nazwy ulicy w Rumianku – projekt 15
18:06p)kupna działki o nr ewid. 745/4 w Tarnowie Podgórnym – projekt 16
18:07r)kupna działki o nr ewid. 281/6 w Wysogotowie – projekt 17
18:09s)zamiany nieruchomości – projekt 18
18:11t)zezwolenia na sprzedaż nieruchomości – projekt 19
18:12u)kupna działki o nr ewid. 274/8 w Wysogotowie – projekt 20
18:14w)zgody na zawarcie długoterminowej umowy dzierżawy działek w Lusowie – projekt 21
18:16x)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 1323/10 w Przeźmierowie – projekt 22
18:20y)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 302/3 w Jankowicach – projekt 23
18:21z)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1259/32 w Tarnowie Podgórnym – projekt 24
18:23aa)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1574/2 w Tarnowie Podgórnym – projekt 25
18:24ab)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą – projekt 26
18:26ac)zmiany uchwały LXII/982/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi – projekt 27
18:30ad)zmiany uchwały XLI/645/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1872P – projekt 28
18:32ae)zmiany uchwały XLI/649/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 239P – projekt 29
18:34af)zmiany uchwały LV/866/2017 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi – projekt 30
18:37ag)ee) zmiany uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXIX/405/2016, z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Tarnowo Podgórne – projekt 31
18:38ah)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą – projekt 32
18:40ai)zmiany Uchwały Nr IX/144/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa – projekt 33
18:45aj)programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok – projekt 34
18:50ak)powołania Komisji Skrutacyjnej – projekt 35
18:51al)ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – projekt 36
19:15am)wyborów ławników na kadencję 2019-2023 – projekt 37
19:18an)odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości - projekt 38
19:21ao)zmiany Uchwały nr LVII/895/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi – projekt 39
19:22ap)zmiany porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Kaźmierz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
19:237.Informacja Wójta w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
19:238.Informacja Przewodniczącej Rady w sprawie analizy oświadczeń majątkowych
19:239.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
19:2410.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
19:2811.Interpelacje i zapytania radnych
19:2812.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
19:5613.Wolne głosy, wnioski i informacje
19:5614.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje