Sesja Rady Miejskiej w Mikołowie w dniu 24.08.2021r.

Rada Miejska Mikołowa
Czas publikacji: 650 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 02:01:11
Liczba odtworzeń: 797
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z sesji nr XLIII/43/2021 oraz XLIV/44/2021.
4.Tematy wiodące:
a)sport i kultura,
b)przedstawienie zrealizowanych i planowanych działań związanych z obchodami 800-lecia Mikołowa,
c)informacje na temat aktualnego etapu procedury ustanowienia herbu Mikołowa.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie na 2021 rok;
b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2032;
c)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (35.525,-zł);
d)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2021 (103.996,-zł);
e)maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Mikołów;
f)zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie na lata 2022-2026;
g)przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Klonowej;
h)służebności przesyłu;
i)nadania nazwy ul. Orla drodze wewnętrznej w Mikołowie;
j)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie;
k)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieczysława Dzieńdziela w Mikołowie;
l)powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika w wyborach uzupełniających;
m)emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
n)nadania nazwy placowi położonemu w Mikołowie (Plac 800-lecia Mikołowa);
o)nadania nazwy rondu położonemu w Mikołowie (Rondo Unii Europejskiej);
p)nadania nazwy rondu położonemu w Mikołowie (Rondo Demokracji);
r)nadania nazwy rondu położonemu w Mikołowie (Rondo Śląskie);
s)podjęcia apelu dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanym przez rząd zmianom w prawie oświatowym;
t)skargi na działalność Burmistrza Mikołowa.
6.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7.Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, zapytania i wnioski.
17:4710.Wolne głosy.
pokaż cały porządek obrad