XVI Sesja Rady Gminy Nieporęt - 24.10.2019 r.

Rada Gminy Nieporęt
Czas publikacji: 259 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 03:57:59
Liczba odtworzeń: 473
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:421.Otwarcie sesji.
10:442.Przyjęcie porządku obrad
10:553.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
10:584.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nie naruszania przez projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Wólka Radzymińska – od południowej granicy wsi do terenów w rejonie linii kolejowej, w gminie Nieporęt – część B” ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt”
11:135.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Wólka Radzymińska – od południowej granicy wsi do terenów w rejonie linii kolejowej, w gminie Nieporęt – część B
11:19a)Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr VIII/29/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r.
11:21b)Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca część działki o nr 970/48 połozonej w Nieporęcie
11:28c)Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu glosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencę w latach 2020-2023
12:296.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Legionowie na kadencję 2020-2023
12:327.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie na kadencję 2020-2023
12:368.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
12:399.Informacje Przewodniczącej Rady z prac w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym – analiza oświadczeń majątkowych
13:1510.Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami, w tym Informacja w zakresie określonym w art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym – analiza oświadczeń majątkowych
14:0711.Zapytania i wolne wnioski
14:0712.Zamknięcie sesji
pokaż cały porządek obrad