XI Sesja Rady Miasta Ustroń 24.10.2019

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 24 października 2019
Długość nagrania: 02:04:52
Liczba odtworzeń: 1571
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:052. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad X sesji Rady Miasta.
14:083. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:124. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
14:125. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.
14:126. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
14:127. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2020.
14:128. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej zwolnień z podatku rolnego na rok 2020.
14:129. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej.
14:1210. Wyniki z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń.
14:1211. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń w sprawie odbierania odpadów komunalnych od określonych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
14:1212. Wyniki z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
14:3613. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.
14:3614. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:3615. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
14:3616. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2020.
14:3617. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego na rok 2020.
14:3618. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
14:3619. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.
14:3820.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
14:3821. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
14:3922. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
14:4023. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
14:4124. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Prof. Jana Szczepańskiego w Ustroniu oraz Gimnazjum nr 2 w Ustroniu.
14:4425. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2019 – Srebrnej Cieszynianki.
14:4626. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Ustroń.
15:1427. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
15:1528. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
15:2129.Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci mieszkańców Ustronia zamordowanych w dniu 9 listopada 1944 r.
15:2130. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:2231. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Miasta Ustroń w dniach 29 sierpnia 2019 r, 26 września 2019 r.
15:2232. Sprawozdanie z realizacji zarządzeń Burmistrza Miasta podjętych od 03 lipca do 30 września 2019 r.
15:2233. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień publicznych w okresie od 01 lipca do 30 września 2019 r.
15:2234. Informacja w sprawie przeprowadzonych zamówień (konkursów ofert) w okresie od 01 lipca do 30 września 2019 r.
16:0535. Sprawy bieżące Miasta.
16:0636. Sprawy bieżące Rady Miasta.
16:0637. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad