XIV Sesja Rady w dniu czwartek, 24 października 2019

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Czas publikacji: 165 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 05:07:30
Liczba odtworzeń: 464
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
1)Głosowanie zmiany porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.
3.Informacja o realizacji zadań oświatowych Gminy Kostrzyn w roku szkolnym 2018/2019.
4.Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1)nadania Statutu Sołectwu Brzeźno
2)nadania Statutu Sołectwu Czerlejnko
3)nadania Statutu Sołectwu Czerlejno
4)nadania Statutu Sołectwu Drzązgowo
5)nadania Statutu Sołectwu Glinka
6)nadania Statutu Sołectwu Gułtowy
7)nadania Statutu Sołectwu Gwiazdowo
8)nadania Statutu Sołectwu Iwno
9)nadania Statutu Sołectwu Jagodno
10)nadania Statutu Sołectwu Siedlec
11)nadania Statutu Sołectwu Siedleczek
12)nadania Statutu Sołectwu Siekierki
13)nadania Statutu Sołectwu Skałowo
14)nadania Statutu Sołectwu Sokolniki
15)nadania Statutu Sołectwu Strumiany
16)nadania Statutu Sołectwu Tarnowo
17)nadania Statutu Sołectwu Trzek
18)nadania Statutu Sołectwu Węgierskie
19)nadania Statutu Sołectwu Wiktorowo
20)ustalenia ceny za świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na 2020 rok
21)zmiany Uchwały Nr XXXVII/313/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
22)ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie
23)zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok
24)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2019-2027
25)wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
a)zmiana § 1 ust. 1 lit. a
b)zmiana § 1 ust. 1 lit. b
c)zmiana § 1 ust. 1 lit. c
d)zmiana § 1 ust. 1 lit. d
e)zmiana § 1 ust. 2 lit. a
f)zmiana § 1 ust. 2 lit. b
g)zmiana § 1 ust. 2 lit. c
h)zmiana § 1 ust. 2 lit. d
i)zmiana § 1 ust. 2 lit. e
26)wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
27)wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Kostrzyn na rok 2020
28)zmiany uchwały nr XI/90/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
29)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kościoła w rejonie ulicy Kórnickiej w Kostrzynie
30)skargi na Burmistrza Gminy Kostrzyn
31)uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021”
32)opłaty od posiadania psów na rok 2020
5.Informacja Burmistrza Gminy Kostrzyn o pracach w okresie międzysesyjnym
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7.Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski
8.Zamknięcie sesji
pokaż cały porządek obrad