II Sesja Rady Gminy Lisewo, 27 listopada 2018

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 701 dni temu
Długość nagrania: 01:31:30
Liczba odtworzeń: 595
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

08:161.1.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
08:162.2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
08:183.3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4.4. Podjęcie uchwał w sprawie:
08:26a)1) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok - projekt nr 1.
08:30b)2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018-2029– projekt nr 2.
08:35c)3) zmiany uchwały w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej Gminnej Biblioteki w Lisewie w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna oraz nadania jej statutu - projekt nr 3.
08:39d)4) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok na obszarze Gminy Lisewo- projekt nr 4.
08:52e)5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok-projekt nr 5.
09:02f)6) określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok-projekt nr 6.
09:05g)7) Programu współpracy w 2019 r. Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-projekt nr 7.
09:07h)8) uchwalenia Regulaminu Komisji Budżetu i Rozwoju-projekt nr 8.
09:09i)9) uchwalenia Regulaminu Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa-projekt nr 9
09:455.5. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad