XIII Sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 października 2019 r.

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
Czas publikacji: 296 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 07:05:06
Liczba odtworzeń: 1279
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:311.Otwarcie sesji.
09:322.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
10:303.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał:
10:361)w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
10:402)w sprawie zmiany uchwały nr XII/182/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły,
11:483)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej,
12:344)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w południowej części wsi Gądów,
12:515)w sprawie podziału sołectwa Wszemiłowice-Jurczyce na sołectwo Wszemiłowice i sołectwo Jurczyce oraz uchylenia statutu sołectwa Wszemiłowice-Jurczyce,
12:546)w sprawie nadania statutu sołectwu Wszemiłowice,
12:567)w sprawie nadania statutu sołectwu Jurczyce,
8)w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska,
13:029)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bliż,
13:0310)w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Skałka,
13:0511)w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu,
13:0612)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cesarzowice,
13:0813)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Dolny,
13:1114)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat,
13:1315)w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
13:3216)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
13:3517)w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie,
13:4218)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2020,
14:0419)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2020,
14:1120)w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich,
14:3621)w sprawie wyboru ławnika do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej na kadencję 2020-2023.
14:405.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z analizy oświadczeń majątkowych radnych.
14:416.Informacja Burmistrza MiG z analizy oświadczeń majątkowych osób obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
15:047.Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.
15:068.Sprawozdanie Burmistrza MiG z realizacji uchwał Rady Miejskiej za III kwartał 2019 r.
15:079.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kąty Wrocławskie w roku szkolnym 2018/2019.
15:3610.Sprawozdania z prac komisji.
16:1611.Sprawy różne, wolne wnioski.
pokaż cały porządek obrad