L sesja Rady Miejskiej z 24 czerwca 2021

Rada Miejska w Tarnowie
Czas publikacji: 78 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 07:11:04
Liczba odtworzeń: 157
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:021.Otwarcie obrad L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
09:092.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
09:103.Przyjęcie protokołu z XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
10:434.Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
15:055.[5] Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Tarnowa za 2020 rok – debata. Udzielenie wotum zaufania Prezydentowi Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
15:066.[6] Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Tarnowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 – podjęcie uchwały.
15:387.[7] Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Tarnowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za rok 2020 – podjęcie uchwały.
15:428.[8] Informacja na temat założeń do Budżetu Miasta na rok 2022.
15:459.[9] Uchwalenie Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Tarnowie na lata 2021-2025 – podjęcie uchwały.
15:4610.[10] Określenie średnich cen jednostek paliw w Gminie Miasta Tarnowa dla zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców – podjęcie uchwały.
15:4711.[11] Zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
15:4812.[II] Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2021-2037 - podjęcie uchwały.
15:4913.[III] Zmiana uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2021 - podjęcie uchwały.
15:5014.[12] Emisja obligacji komunalnych Gminy Miasta Tarnowa oraz zasady ich zbywania, nabycia i wykupu przez Prezydenta Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
15:5415.[13] Zarządzenie wyborów do Rady Osiedla Nr 16 „Zielone” w Tarnowie i powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej – podjęcie uchwały.
15:5516.[14] Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane związane z remontem muru kościoła pw. Podwyższenia Krzyża i Klasztoru OO. Bernardynów zlokalizowanego przy ul. Bernardyńskiej 13 w Tarnowie – podjęcie uchwały.
15:5617.[I] Zmiana w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie - podjęcie uchwały.
15:5818.[IV] Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie - podjęcie uchwały.
15:5919.[V] Przyjęcie projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tarnowa - podjęcie uchwały.
16:0320.[VI] Współpraca i dobre stosunki pomiędzy Miastem Tarnopol na Ukrainie i Miastem Tarnów w Rzeczypospolitej Polskiej – podjęcie uchwały.
16:0521.[VII] Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
16:0622.[VIII] Zmiana uchwały w sprawie nadawania i odbierania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa - podjęcie uchwały.
16:0723.[15] Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
16:0924.Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
16:0925.Zamknięcie obrad L zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad