Sesja Rady w dniu czwartek, 29 lipca 2021

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 29 lipca 2021
Długość nagrania: 00:52:18
Liczba odtworzeń: 1281
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zaptyania radnych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2021 /druk nr 32/.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 33/.
6.Podjęcie uchwały zmieniającej Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023 /druk nr 34/.
7.Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy Ropa.
8.Zatwierdzenie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Ropa.
9.Wolne wnioski i zapytania.
10.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad