Sesja Rady w dniu wtorek, 27 lipca 2021

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 54 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:24:45
Liczba odtworzeń: 152
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:051.Otwarcie sesji.
16:052.Stwierdzenie quorum radnych.
16:063.Przyjęcie porządku obrad.
16:064.Przyjęcie protokołu z sesji: 29.06.2021
17:045.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:11a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne – projekt1
16:12b)zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – projekt 2
16:15c)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 312/5 w Baranowie – projekt 3
16:18d)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 45/2 i 45/5 w Górze – projekt 4
16:23e)zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Agawy i ul. Imbirowej w Lusówku – projekt 5
16:30f)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku, przy ulicy Dopiewskiej – projekt 6
16:32g)przystąpienia do opracowania zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXIII/505/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - część Centrum B – projekt 7
16:34h)kupna działki położonej w Wysogotowie o nr ewid. 274/14 – projekt 8
16:37i)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działek nr 360/2, 359/2 i 358/14 w Przeźmierowie – projekt 9
16:40j)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 2/6 w Rumianku – projekt 10
16:44k)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami części działki nr 1393/4 w Tarnowie Podgórnym – projekt 11
16:47l)zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki 122/4 położonej w Sadach – projekt 12
16:50m)zaliczenia drogi ul. Dojazdowej w Sadach do kategorii dróg gminnych – projekt 13
16:52n)określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego – projekt 14
17:02o)wyrażenia stanowiska dotyczącego wniosku o nadanie statusu pomnika przyrody alei 18 wierzb na ul. Kasztanowej w Chybach – projekt 15
17:03p)sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XL/692/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne za rok 2020 – projekt 16
r)przedłużenia terminu rozpatrywania skargi na zarządzanie placówką oświatową jaką jest Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku – projekt 17
17:056.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Tarnowo Podgórne na lata 2020-2024 za rok 2020.
17:057.Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17:088.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
17:089.Interpelacje i zapytania radnych.
17:0910.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
17:2711.Wolne głosy, wnioski i informacje.
17:2712.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad