XXX Sesja Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2021 r. cz. 1

Rada Miejska w Tucznie
Czas publikacji: 294 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 03:08:50
Liczba odtworzeń: 350
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:021.Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej w Tucznie i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Miejskiej w Tucznie.
15:384.Informacja Burmistrza Tuczna z działalności międzysesyjnej.
5.Przedstawienie raportu o stanie gminy Tuczno za 2020 rok.
15:55a)debata nad raportem
15:576.Podjęcie Uchwały Nr XXX/221/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna wotum zaufania.
7.Podjęcie Uchwały Nr XXX/222/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Finansowego za 2020 rok.
8.Absolutorium dla Burmistrza Tuczna:
16:14a)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy Tuczno za 2020 rok;
16:17b)przedstawienie opinii przez Komisję Spraw Społecznych i Budżetu oraz Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o wykonaniu budżetu gminy Tuczno za 2020 rok;
16:19c)odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Tuczno za 2020 rok wraz z opinią i wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tuczna za 2020 rok;
16:24d)opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;
16:36e)dyskusja;
16:419.Podjęcie Uchwały Nr XXX/223/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
17:0510.Podjęcie Uchwały Nr XXX/224/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu.
17:0611.Podjęcie Uchwały Nr XXX/225/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu.
17:1912.Podjęcie Uchwały Nr XXX/226/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Tuczna.
17:2113.Podjęcie Uchwały Nr XXX/227/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Rzeczyca.
17:2114.Podjęcie Uchwały Nr XXX/228/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Płociczno.
17:5515.Podjęcie Uchwały Nr XXX/229/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie i Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie.
18:0516.Podjęcie Uchwały XXX/230/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tuczno.
18:0917.Podjęcie Uchwały Nr XXX/231/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie.
15:4918.Podjęcie Uchwały Nr XXX/232/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2021 rok.
15:5119.Podjęcie Uchwały Nr XXX/233/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2021-2035.
15:5320.Podjęcie Uchwały Nr XXX/234/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/197/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2021 ze zm.
15:5921.Podjęcie Uchwały Nr XXX/235/2021 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
16:1922.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
16:1923.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16:2624.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucznie.
16:2625.Zamknięcie XXX Sesji Rady Miejskiej w Tucznie.
pokaż cały porządek obrad