XXXVI Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 294 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 06:50:59
Liczba odtworzeń: 369
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:011.Otwarcie sesji.
10:052. Uwagi do porządku obrad.
10:04a)wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/411/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wychodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz do pkt 12 lit. r
10:063. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
10:194. Interpelacje i zapytania radnych.
10:255. Wnioski jednostek pomocniczych.
10:256. Zapytania mieszkańców.
10:287. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
12:478. Debata nad Raportem o stanie miasta Zgierza za rok 2020:
10:54a) wystąpienie Prezydenta Miasta Zgierza,
11:21b) wystąpienia mieszkańców,
11:52c) wystąpienia radnych,
12:23d) wystąpienia w imieniu Klubów Radnych,
12:23e) przedstawienie opinii komisji Rady Miasta Zgierza,
12:43f) wystąpienie Prezydenta Miasta Zgierza,
12:47g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Zgierza wotum zaufania.
12:539. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2020 r.
13:4610. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2020 r.:
13:19a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2020 rok,
13:43b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza o wykonaniu budżetu Miasta Zgierza za 2020 rok,
13:46c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2020 r.
14:0911. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza:
13:57a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza,
14:03b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza,
14:09c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.
15:5112. Podjęcie uchwał w sprawach:
14:35a) nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 2 w Zgierzu przy ul. Boya-Żeleńskiego 6,
14:37b) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2021 r.,
14:40c) przekazania wniosku według właściwości,
14:44d) rozpatrzenia petycji (data wpł. 7.05.2021 r.),
14:45e) rozpatrzenia petycji (data wpł. 10.05.2021 r.),
14:45f) rozpatrzenia petycji (data wpł. 12.05.2021 r.),
14:52g) zmiany uchwały Nr XXV/231/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy utrzymania gminnego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej,
14:55h) podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu,
15:15i) podwyższenia kapitału zakładowego i zwiększenia wartości udziału Gminy Miasto Zgierz w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
15:19j) zmiany uchwały nr V/40/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Zgierza”,
15:24k) zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2021 w zakresie zdań własnych,
15:26l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2034,
15:30m) wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Miasto Zgierz wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnienia funkcji hali lodowej - etap VI” w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – Plan Roczny na rok 2021, obsługiwanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
15:34n) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie oraz realizację przez Gminę Miasto Zgierz projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego – Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu” w ramach Poddziałania III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
15:37o) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie oraz realizację przez Gminę Miasto Zgierz projektu pn.: „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora” w ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
15:44p) wyłączenia części drogi ul. Turystycznej z użytkowania,
15:46q) wyrażenia zgody na wypowiedzenie Porozumienia międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 2, łączącej Aleksandrów Łódzki – Miasto Zgierz – Gminę Zgierz - Stryków.
15:51r)zmiany uchwały Nr XXXIII/411/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz
16:3613. Współpraca Urzędu Miasta Zgierza z Radami Osiedli, funkcjonowanie Rad Osiedli.
16:3914. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
16:3915. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
16:4616. Zapytania i wolne wnioski.
16:4617. Oświadczenia radnych.
16:5018. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
16:5019. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad