45 Sesja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia, 27.07.2021

Rada Miasta Golubia-Dobrzynia
Czas publikacji: 376 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 03:41:27
Liczba odtworzeń: 845
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Stwierdzenie quorum.
2.Otwarcie Sesji.
3.Wybór Sekretarza obrad.
4.Wnioski do porządku obrad.
5.Przyjęcie protokołów:
a)XLIII Sesji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
b)XLIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
6.Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta z prac w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym w tym z wykonania uchwał.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Przerwa w obradach 20 minut.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego;
b)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Katarzyńskiej;
c)w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany ,, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Golubia-Dobrzynia ( obejmującego obszar lewobrzeżnej części miasta) z wyłączeniem działek o nr geodezyjnych 194,195,196 położonych w obrębie IV przy ul. Piłsudskiego w Golubiu-Dobrzyniu”( Lewobrzeżna III)
d)w sprawie zmainy uchwały Nr XLII/209/2021 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 15 maja 2021., w sprawie nadania nazw ulic na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia;
e)w sprawie zmiany uchwały nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r., w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiegow ramach budżetu miasta Golub-Dobrzyń;
f)w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
g)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Golubsko-Dobrzyński Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.
h)zmieniajaca uchwałęNr XXXVI/172/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia;
i)zmieniajaca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XXXVI/173/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie budżetu na 2021 rok;
j)zmieniająca uchwałę Nr I/4/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzyniaz dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacych stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miasta.
12.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o interpelacjach złożonych w okresie międzysesyjnym.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie Sesji.
pokaż cały porządek obrad