XXXI Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 30 czerwca 2021 r.

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 553 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 02:24:05
Liczba odtworzeń: 660
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Sędziejowice w roku 2020:
1)przeprowadzenie debaty nad raportem;
2)głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Sędziejowice wotum zaufania - podjęcie uchwały.
7.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice:
1)zapoznanie się z uchwałą Nr I/59/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu za 2020 rok;
2)zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2020 r., sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziejowice – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sędziejowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok;
3)zapoznanie z uchwałą Nr 1/21 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2020 r.;
4)zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sędziejowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2020 rok
5)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sędziejowice za 2020 r.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021 - 2031;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.;
3)powierzenia Wójtowi Gminy Sędziejowice uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej;
4)zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;
5)zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;
6)zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;
7)przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Marzenin;
8)określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
9)ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sędziejowice na rok szkolny 2021/2022;
10)przekształcenia Przedszkola Publicznego w Sędziejowicach poprzez zmianę jego siedziby z budynku w miejscowości Sędziejowice - Kolonia nr 12B na budynek w miejscowości Sędziejowice -Kolonia nr 12D;
11)przekształcenia z dniem 1 września 2021 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach poprzez wyłączenie Przedszkola Publicznego w Sędziejowicach z siedzibą Sędziejowice - Kolonia nr 12B z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach z dniem 31 sierpnia 2021 r. oraz włączenie Przedszkola Publicznego w Sędziejowicach z siedzibą Sędziejowice - Kolonia 12D do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach z dniem 1 września 2021 r.;
12)Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sędziejowice na lata 2021-2025;
13)zmieniająca uchwałę dotyczącą powołania Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i SprawSocjalnych Rady Gminy Sędziejowice;
14)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad