XII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie -, 22 października 2019 r.

Rada Miejska w Lipnie
Czas publikacji: 736 dni temu
Długość nagrania: 01:15:44
Liczba odtworzeń: 817
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne :
a)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b)ustalenie porządku obrad,
c)przyjęcie protokołu z XI sesji RM,
d)sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
2.Projekty uchwał :
a)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
b)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
c)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
d)w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
e)w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Lipna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r.”.
f)w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz nagród Burmistrza Miasta Lipna.
g)zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie oraz nadania Statutu.
3.Sprawozdanie z wyników kontroli Komisji Rewizyjnej.
4.Sprawy różne i komunikaty.
5.Zamknięcie obrad XII sesji RM.
pokaż cały porządek obrad